Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ընդ Բարձրագունեղ հովանաւորութեան Իւրուհւոյ Կայսերական Մեծութեան, ի հասարակութենէ ընդհանուր ազատարար Տնարարութեան. Նորին Սրբազնութեան Յովսէփայ Իշխանազնեայ Արղութեանց` Արքեպիսկոպոսին Հայոց:

Կայսերական ազատ տնարարութեան հասարակութիւնն` ստացեալ զծանօթութիւն յարմարութեանց ձերոց` ի պարապմունս գովելի տնարարութեան, եւ ունելոյ զբաւական գիտութիւն` առ սոյն մասնս պատկանեցեալ, վասնորոյ ցանկացեալ ընդունիլ զձեզ ի մասնակցութիւն` արդիւնարար աշխատանաց իւրոց միաբանութեանց ընտրեաց եւ յատկացոյց զձեզ` ինքեան անդամ, եւ թուակից: Ուստի` եւ ընդ սմին շնորհէ առ Սրբազնութիւն ձեր` զԴիպլօմ. այսինքն` թուղթ արտօնութեան ի նշան մեծացուցման` յատկական արժանաւորութեանց` ձրից ձերոց: Հասարակութիւնն մեր` յուսով խրախուսէ, զի դուք բարեհաՃոյանայցէք յայսմհետէ գործակից լինիլ` այնց գովելի եւ փառաւոր կամեցողութեանց, որոց սակս սահմանեալ է սոյն հասարակութիւն:

Պրեզիդենտ Գրաֆ Անհալտ:

Անդրէի Նարտով:

Իվան Ալբրեխտ Եիլեր:

Սանկտ Պետերբուրգ

Սեպտեմբերի 18. 1792