Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Իմ ողորմած Տէր.

Սրբազնագոյն Արքեպիսկոպոս,

Ես ունեցայ զբարեբախտութիւն ծանուցանելոյ իւրոյ Կայսերական մեծութեան, յընձեռելն ձեզ` ամենողորմածաբար շնորհեցեալ զբռլիանթէ Խաչն կրել ի Ճակատ վեղարի, եւ զՄանթին, զկենդանի զգացմանէ շնորհակալութեան եւ բարեընկալման, որովք ընկալայք դուք զայնս նշանս` Արքայական ողորմութեանն. եւ զամենահպատակ խնդրոյն, զի հաՃեսցի թոյլ տալ ձեզ անկանիլ առաջի գարշապարացն Արքունականաց: Ամենաողորմածագունեղ Թագուհին ստոր իջեալ ի խնդիր ձեր բարեհաՃեաց. զի Սրբազնութիւն ձեր` առաջի կացուցեալ լինիցի իւրոյ մեծութեանն` վաղեան աւուրն, առ պալատական եկեղեցւոյն` առ բարձրագոյն անցսն Իւրոյ մեծութեանն: Ոյր սակս հարկաւորի ձեզ գալ վաղն ի պալատն, յառաւօտեան տասներորդ ժամուն: Ես ձերոյ Սրբազնութեանն զայս ծանուցանելով ունիմ պատիւ, ընդ յատուկ վերապատուութեան եւ հպատակութեան

Մնամ ձերոյ Սրբազնութեան Ողորմած Տեառն

իմոյ խոնարհ ծառայ Վասիլ Պօպօվ:

Սանկտ Պետերբուրգ

Մարտի 26, 1793: