Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սրբազնագունեղ Յովսէփ Արքեպիսկոպոս`

իմ յատկեղ բարերար.

Զմասնակցութիւն բնաւից` որ ի ձեզ յաջողելոց, ընկալնում յատուկ բաւականութեամբ:

Բարեհռչակ համբաւոյն ձերոյ ծառայութեան ազդեցութիւն համարեցայ զցուցումն Իւրուհւոյ Կայսերական Մեծութեան պարգեւաց, շնորհելով ձեզ յատկապէս զնշան Վեղարի եւ Մանթի. սովաւ շնորհաւորելով Սրբազնութեան ձերում` խնդրեմ ի ձէնջ լինիլ միամիտ` վասն յատուկ յարգանացս, եւ մտերիմ հպատակութեանս. որով մնամ հանապազ

Սրբազնութեան ձերում ամենախոնարհ ծառայ

Գրաֆ Ռումեանցով Դօնայու: