Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եղիցի այսպէս: Յովսէփ Արքեպիսկոպոս

ռուստաց երկրի եղեալ ամենայն ազգին Հայոց:

Ըստ ընթացից հոլովման շրջանին ժամանակաց, պատահեալ մեր ի կողմն ձախողակի, եւ ի յարդար իրաւանցն Աստուծոյ դատեալ խրատապատժեցաք ըստ յանցանաց մերոց, որ ի ՌՄԽԵ թուոջս եւ ի սեպտեմբերի ամսոյ ԺԳ, Պարսից իշխող չեզօք Աղամահմադ խանն եկն եւ տիրեաց զվայելուչ քաղաքս մեր Թիֆլիզ: Որում եւ հասոյց զմեծ վնաս եւ զաղէտ տագնապի, անխնայաբար կոտորելով զբնակիչս, զորս եւ զբազումս գերի առնելով, հանդերձ այրեցմամբ շինուածոց ու յափշտակմամբ յոլով գանձուց եւ փարթամութեանց, մինչեւ զի` հասնելով մեր ի յետին չքաւորութիւնն, եւ առհասարակ փարթամք եւ անինչք ի կողմն մեծագոյն թշուառութեան եւ աղքատութեան փտեցաք: Սմին սարասի` եւ եկեղեցիք մեր զրկեալք ի կահուց եւ ի կարասեաց, անկան ի պայծառազարդութենէ եւ աղաւաղեալք անշքացան, որ ի վայելչականէն զրկեալք` գէթ հարկաւորին անգամ ո'չ ձեռնահաս լինէին: Սակս որոյ` համակամ հաւանութեամբ քաղաքիս մերոյ իշխանաց, եկեղեցականաց, եւ աշխարհականաց, եւ յատկապէս Բէթղահէմ եկեղեցւոյս քահանայականաց դասուց եւ ժողովրդոց, ի շինութիւն եւ ի պայծառազարդութիւն սրբոյ եկեղեցոյս մերոյ, այսպէս ընբոն եւ պատշաՃ վարկեալ, զի որովհետեւ չունիմք մեք զարաջինն մեր կարողութիւն որպէս երէկն եւ եռանդն, հոգատարութեամբ լնուլ զհարկաւոր պիտոյսն սրբոյ եկեղեցւոյս, վասնորոյ` կարգեցաք սրբոյ եկեղեցւոյս զմասն բաժնի յամենայնէ հասիցն եւ մտիցն, իբրեւ զմի բնիկ քահանայ տալով զբաժին ի ժամէ, եթէ ի տէրունական աւուրց` եւ եթէ ի հասարակաց, զի որ ինչ եկեղեցւոյն բաժին անկցի զայնս համայն քահանայք եկեղեցւոյս` պարտին կարգաւ առնել զժամն, հասարակէ` յերից մասանց զմի մասն առնելով ինքեանց վարձ, եւ ի տէրունականէ ի հինգ մասնէ զմի մասն, զմնացեալն տալով եկեղեցւոյն, որոյ հոգաբարձու, կառավար եւ երից փոխան կարգեցաք զպարոն Զորաբ Միրեմանեանն որ զամենայն հասսն սրբոյ եկեղեցւոյս, թէ կարգեալ ժամուցս այս, թէ գանձանակ թէ կնքօյ եւ պսակի լուսադրամ, թէ ձիթադրամ եւ մումադրամ որ հաւաքի ի զատկի եւ ի ջրօրհնեացս, թէ խանութից քերայք, թէ գերեզմանահախք, եւ թէ այլ ինչ որ յանուն եկեղեցւոյ ժողովին արդիւնք, զամենայն համայնգամայն պարտին յանձնել ի վեր յիշեալ պարոն Զորաբին առանց ումեք ներհակելոյ եւ ձեռնամուխ լինելոյ, որ եւ նոյն պարոն Զորաբն զայնս ամենայն ինքեան յանձնեցեալ զարդիւնսն, պարտի հաւատարիմ պահպանութեամբ պահել, եւ ի հարկաւոր պակասութիւնս եկեղեցւոյ ծախել, կարգաւոր հաշուագրութեամբ: Այսպէս եւ այսու օրինիւ եւ համակամութեամբ խմբեալ բազմութեանցս, զսոյն սահմանադրութիւնս գրեցի, վասն որոյ եւ ես համաձայնեալ ընդ նոսին, հաՃեալ ձեռագրեմ, նուաստ տէր Դաւիթ տէր Յօհանեան: Տթ:

Հաւլաբարու եկեղեցւոյ սրբոյն Գէորգայ անարժան աւելածու տէր Աբրահամ սոյն բարի կարգադրութեանս համաձայնեալ եւ վկայ գոլով կնքեմ:

Կարգադրութեան գրոյս վկայ գոլով կնքեցի կաթողիկէ եկեղեցւոյ Աւագ քահանայն տէր Առաքել:

Զայս վերոգրեցելոյս ասլն տեսի եւ այս օրինակս հանգոյն գծագրեցի եւս տէր Յօհան տէր Դաւթեանս: