Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ տէր Ղուկաս կաթողիկոս, եւ ծայրագոյն պատրիարք ամենայն հայոց` Առաքելականի եկեղեցւոյս Քրիստոսի, եւ լուսանկար Աթոռոյս սրբոյ Էջմիածնի` որ ի դաշտս Արարատեան: Յորմէ սիրով եւ օրհնութեամբ, եւ փրկչաւանդ սուրբ ողջունիւ, եւ սրբոյ Իջման տեղւոյս նորին շնորհիւ ծանուցումն լիցի սիրելեացդ մերոց զգաստակենցաղ սահմանակալաց` ազնուական պ. Կամէնդանթացդ օրհնեցելոյ ազգիդ Ռուսաց լայնատարած մեծի կայսերութեանն: Զի սոյն գրաբեր Եփրեմ արքեպիսկոպոս որ է հաւատարիմ միաբան սրբոյ գահիս Էջմիածնի` եւ ի մէնջ առաքեցեալ ի նուիրակութիւն հայկազնեայ ժողովրդոց մերոց ի յԱստուածախնամ երկրիդ բնակեցելոց. ի հանդիպելն սորա ձեզ, եւ ի տեսանելն ձեր զայս վկայական թուղթս մեր, գիտելով եւ զկայսերական առատագունեղ շնորհսն առ մեզ. ըստ նորին մեծազօր հրամանին առանց ընդիմադարձութեան ի ներքս ընկալեալ զդա` ձերով բաշպօրթիւ ուղեւորեսջիք գնալ ի Հաշտարխան եւ յայլ տեղիս առ մերային ժողովուրդսն, ի կատարել զգործն նուիրակութեան սրբոյ Գահիս: Եւ լերուք ողջ ի Տէր, եւ զօրացեալք ի նոյն միշտ: Գեցաւ յամի Տեառն 1799, եւ ի փետրվարի 12: Ի լուսանկար աթոռս ամենայն հայոց ի սուրբ Էջմիածին: