Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի լուսանկար սրբոյ գահի Էջմիածնի միաբանից յեպիսկոպոսաց եւ ի վարդապետաց: Քրիստոսական սուրբ ողջունիւ եւ սիրով ծանուցում լիցի սիրելի եղբօրդ մերոյ Տեառնդ Դաւիթ յոգնահանՃար արհի եպիսկոպոսիդ: Զի ի Ղօշավանից գրեալ թուղթդ եհաս առ մեզ եւ իմացաք զհասանելդ անդ. բայց սպասեմք եւ զայլ թուղթս ընդունելոյ ի քէն եւ իմանալոյ թէ ո՞ւր իցես հասեալ ցարդ` զոր դեռ ոչ գիտացաք: Իսկ յետ մետասան աւուր ելանելոյ քոյ ի սրբոյ Աթոռոյս, Թիֆլիզու Միրիշքար պաշի պարոն Յովսէփն եւ Տէր Առաքել աւագ քահանայն` թղթովք մեծաշուք Գէօրկի արքային վրաց եւ որդւոյ նորա եւ մահսէրիւ քաղաքի մերային ժողովրդոցն եկին ի սուրբ Աթոռն, հանդերձ Մելիքաւ եւ Իւզբաշիւն: Ընթերցաք զթուղթսն` որք ընդ մխիթարական բանից առաջադրեալ էին թէ` Յովսէփ` արքեպիսկոպոսն ըստ հասակին եւ ըստ համբաւոյն եւ ըստ հանգամանացն արժանի է աստիՃանի կաթուղիկոսութեան, զնա ընտրել եւ հրաւիրել արժան է: Եւ զի` յերկուս սինոդոսսն մեր եւս յիշատակեցաւ անունն Յովսէփայ արքեպիսկոպոսին եւ արժանի դատեցաւ նա' եւս. եւ ի զանազան տեղեաց մարդիկ գալով ի Սինհոդոսն. ի հարկէ զհամբաւ ընտրութեան հասուցանեն առ նա. թէպէտեւ վասն կասկածելի պատՃառաց ոմանց որք յայտնի են, ի մահսարիդ յայդմիկ ոչ համարձակեցաք գրել զանուն նորա, սակայն այժմոյս յերկար եւս խորհեալ եւ խորհրդակցեալ հաՃեցաք միաբանութեամբ եւ պատշաՃ տեսաք զերկրորդ մահսէր գրել. զոր գրեցաք ահա ըստ նոյն օրինակի, միայն` ընդ յարգելի պատրիարք Դանիէլ արքեպիսկոպոսին Ճոխապատիւ Յովսէփ արքեպիսկոպոսն դասելով, եւ զերկոսին եւս միապէս հաւանական ցուցանելով: Զոր եւ ընդ սոյն թղթոյս առաքեցաք ի Ղարս առ Գէորգ Աղայն, զի թաթարաւ հասուսցէ առ քեզ ո'ւր եւ իցես: Եւ քեզ սիրելի եղբօրդ գրեմք, զի թէ առաջին մահսէրն, եւ թէ յերկրորդ մահսէրն ի միասին մատուսցես օրհնեալ Ազգին մերոյ, քանզի ունիս տեսանել յերկրորդումն զառաջինն եւս պարզապէս յիշեալ: Եւ բանասէր բարեխոհ ազգն մեր ի յերկուց արժանապատիւ անձանցն զորն եւ կացուցանիցեն մեզ ընդունելի են: Բայց եւ ի ժամանել երկրորդ մահսէրին եւ թղթոյս առ քեզ, դու մէկ ղաւզ գրեալ տացես թաթարին որ բերցէ ի միամտութիւն մեզ եւ ամենեցուն:

Իսկ վասն մահսէրին կնքոյն պակասութեան տարակուսութիւն մի' լինիցի, զի յաղագս սղութեան ժամանակին, իւրաքանչիւր կնքողացն ոչ եղեւ ժամանել. այլ նշանաւորքն անձինք կնքեալ են: Այսպէս գիտացեալ ջան դիցես շուտով գալոյ, եւ Տէր ուղղեսցէ զՃանապարհդ ի բարին: Ողջ լեր.

Գրեցաւ ի ՌՄԽԹ (1800) թուոջս, եւ ի յունվարի ԻԸ ի սուրբ Աթոռն Էջմիածնի:

Մինաս եպս. 1215

Գրիգոր եպս. լուսարար 1235

Սիմէօն եպս. աթոռակալ 1233

Աստուածատուր եպիսկոպոս ՌՄԼԳ

Բարսեղ եպիսկոպոս ՌՄԼԳ

Թադէոս եպիսկոպոս 1234