Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Երկնահանգէտ եւ ադենասարան մեծի եւ սրբոյ Աթոռոյդ Էջմիածնի Աստուածերամ անդամոց արքեպիսկոպոսաց եպիսկոպոսաց վարդապետաց եւ ամենայն անձանց ի նմա կրօնաւորելոց հարց ի յԱստուածաՃեմ կայսերութեան ռուսաց երկրի բնակեալ ընդհանուր ի հոգեւորականաց եւ յաշխարհականաց ի վարդապետաց քահանայից, ղենարալաց, գնդապետաց եւ յամենայն աստիՃանաւոր... կայսերականաց... Ազնուաց վաՃառականաց, արհեստաւորաց, եւ յամենայն տեղ կացութեան եղելոց անձանց համահաՃական ընտրութիւն:

Ամենաբարձրեալ արարիչն որ կարգէ եւ կառավարէ զամենայն էակս ընդհանուր անփոփոխ տնօրինութեամբ ըստ բարեհաՃ կամաց իւրոց, լնու զամենեսեան վայելչութեամբ եւ բարութեամբ կամեցաւ թէպէտ խոցոտել զմեզ ըստ Յոբայ բարձմամբ սրով մահուամբ զիւրաշնորհ կեանս ընդհանրական գլխոյն տանն Արամեան, երանաշնորհ կաթողիկոսին. քրիստոսեան սուրբ տաՃարիդ եւ հարսի անախտ փեսայի, Հօրն հասարակաց երանելոյն Ղուկասու… եւ ի կսկիծ ածելով զսիրտ մեր, դրդեաց ի յողբ արտասուս, որպէս երբեմն զԻսրայէլ վասն Ահարօնի, սակայն ըստ անշուշտ բարութեան իւրոյ եւ մարդասէր կամաց, որ միշտ հարկանելովն միով ձեռամբ, սպեղանէ միւսովն, ո'չ յամեցաւ ապաքինել զցաւ սրտի մերոյ, եւ սրբելով զարտասուս ի դիմաց, քաջալերեալ զյոյս մեր ի լաւ անդր յարուցանելովն արժանաւոր ժառանգ եւ տեղակալ նմին, փոխանակելով բազմաշխատ հօր զսիրելի որդի Յ... կոչելով, զաստուածարեալ դէտն կողմանցս զբազմամեայ աշխատաւոր հայրս մեր, զսրբազան Յովսէփ յընդհանրական կաթողիկոսութիւն ամենայն Հայոց, եւ ի փեսայութիւն անարատ հարսի իւրոյ սրբոյ Աթոռոյդ ակնարկելով, ի համակամ բաղձանս, ի հաՃութիւնս եւ ի ձայնս զանդորրութիւն նորին. ըստ որում ձայն բազմաց ձայն Աստուծոյ, որպէս սրբազան սիւնհոդոսիդ, նմանապէս ազգին եւ մանաւանդ տանն Վրաց, իրաւի յիշելով մեր թէպէտ զերանութեանցն Աստուծոյ արժանաւոր, հանգիցէ զբարւոք (՞) տնտեսութեան առ ազգն եւ զամենախոհեմ կառավարութիւնն առ սուրբ գահդ եւ զխնամաշատ հայրութիւն առ մեզ. ցաւիմք եւ մորմոքիմք զի զրկեցաք, բայց կարեմք առնել թէ ընդդէմ բնութեան եւ թէ արարչին. նա որ կոչէ զամենայն աշխատեալս եւ բռնաւորս առ ի հանգուցանել, կոչեսցէ զսրբասնեալ հոգի նորին առ ինքն եւ ժառանգորդ արարեալ վերնոյն Երուսաղէմի, դասակցեսցէ երանելի հայրապետաց եւս եւ զտրտմակիր սիրտ մեր ամենից մխիթարեսցէ սուրբ հուգովն իւրով: Արդ ըստ պարտաւորութեան մերոյ գրելով ձեզ թուղթ համահաՃական որպէս մխիթարեմք զսիրտ մեր վասն փոխեցելոյն, նոյնպէս եւ շնորհաւորեմք զնորոգ կոչեցեալն, տացէ ամենագթած արարիչն, զի յաւուրս սորա եւս քան զեւս բերցի սուրբ տունդ ի պայծառութիւն, եւ դուք եղբայրակիցքդ ի Տէր ի հանգստութիւն եւ ազգն յերջանկութիւն, զոր Տէր հաստատեսցէ երկար ամանակաւ ի սրբասնեալ գահոյի իւրում եւ բարեբաղդ երջանկացուսցէ զինքն. եւ զյանձնեալս յինքեան զբանաւոր հօտ իւր հովուել ըստ հաՃոյից սուրբ կամաց իւրոց յաստի կեանս եւ ի հանդերձեալն, աչալուրջ կալ առաջի Քրիստոսի նորա եւ ասել ահա ես եւ մանկունք իմ, զորս ետ ինձ Աստուած, յորում տուողին ամենայն բարեաց փառք եւ պատիւ եւ գոհութիւն յաւիտեանս յաւիտենից ամէն. գրեցաւ յամի տեառն 1800 մարտի 16 ի կայսերական քաղաքս ի Սանկտ Պետրբուրխ:

Դեստւիտէլնի ըստացկի սովետնիկ

Յովհաննէս Աղասարեան Լազրեվ.

Սրբոյ Աթոռոյն Էջմիածնի նուիրակ ռուսաց երկրի եւ.. Տեառն Յովսէփ արքեպիսկոպոսի...

Եփրեմ արքեպիսկոպոս: