Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ողորմութեամբն Աստուծոյ` մեք երկրորդ Հերակլ` Արքայ Վրաց, եւ Արքայ Կախէթու, եւ գլխաւոր ժառանգ Մցխէթու, Աթաբէկու, իշխեցող Ղազախու, իշխող Բօրչալուու, իշխօղ Շամաթիլու, իշխօղ Կակու, իշխող Շաքու, իշխօղ Շրուանու, տիրօղ եւ Հրամայող Գանձակու, Երեւանու եւ այլոց:

Որովհետեւ ամենայն երեւելի ազգաբանութիւն` ի հնութենէ ազգաց հաստատի, եւ երեւելի նախնեօք, վասն որոյ` չէ անպատՃառ եւ անտեղի` որ ի մէնջ վկայութիւն տացի Արղութեանցն, որք են Երկայնաբազուկք. զի են ի միջոյ Սօմխէթու, այսինքն Հայաստանու, եւ Իվերիայու, այսինքն Վրաստանու, ազգ մեծ եւ երեւելիք, որպէս վկայեն պատմագիրքն մեր, եւ մանաւանդ Թագուհեաց Թամարայ եւ Ռուսուդանայ պատմութիւնքն, վասն Զաքարիայ Իշխանին եւ մեծ Սպասալարին, եւ Յօհաննէս Աթաբէկին, որոց հաւատարմութիւնն` որ առ Բագրատունի Թագաւորսն Վրաց, քաջայայտ իսկ է յամենայն արձանագիրս, եւս առաւել` ի վերայ իշխանական Նշանաց նոցա, ուր դրոշմեցեալ է այսպէս. Վահան` տեղն արծաթով, ի վերայ նորա Դրօշակ` որպէս նշան սպարապետութեան, յորոյ վերայ նկարեալ կայ Պատկերն ամենասուրբ Աստուածամօրն, որ ընդ ձախմէ ընդգրկեալ ունի զՈրդին իւր` զբանն Հօր յաւիտենականի, եւ ի ներքոյ պատկերին` աջ կողմն կայ կարկառեալ Բազուկ հանդերձ սրով, իբր բացայայտիչ քաջութեան ազգաց իւրեանց, եւ յահեակ կողմ Վահան` երեսն ի վայր եդեալ, եւ ի վերայ նորա Նիզակ` ուղղակի եդեալ. եւ այսուամենայնիւ են պսակաւորեալ` վերոյ Իշխանական Պսակաւ:

Զսոցա ամենահռչակ ազգաբանութիւնն բացայայտեմք ամենեցունց, թէ այսպիսի պատուելի անձինք են եղեալք, որպէս բացայայտեցաք իսկ ի սմա ըստ պատշաՃին, բոլորովին արդարութեամբ եւ նշանաւ:

Եւ խնդրեմք յԱմենամեծ Կայսերական դրանէն` ամենայն Ռուսաց, զի ի կարգս Ռուսաց պայծառածին Իշխանաց` համարեցեալք իցեն Երկայնաբազուկ անուամբ:

Հերակլ արքայ Վրաց

Աստ է Բարձր Արքայական Կնիքն Մեծ Թագաւորացն Բագրատունեաց:

Շնորհեցաւ յԱրքունական Քաղաքս մեր ի Թիֆլիզ, յամի Տեառն 1783 յօգոստոսի 28. յերեսուն իններորդի ամի Թագաւորութեան մերում: