Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տէր հօրդ սեպտ. 15էն արձակեալ թուղթն, ամսոյս 10ին ընկալայ, գիտացի գրեցեալք առ այն ես լիովին գրեալ եմ առ ձեզ վասնորոյ այժմ ո'չ երկրորդեմ, թէ հնար է զայն արարէք ձեռամբ առն աշխարհականի եւ ո'չ սեւաւորի:

Ես ի տան կամ եւ շարժելս ուրէք պարտիմ նախ կայսեր յայտնել, Նախիջեւանցիք զմեզ խնդրեն առ իւրեանս, առաջարկի նոցա խնդրել ի կայսերէ, յուսամ համեմատ գրեցելոյս արասցեն: Սիրական որդեկիդ զգիր ուղեւորեցի ի Նախիջեւան անդ վաղ ուրեմն պատւիրեալ եմ ի գալն խնամօք ընկալեալ` առ իս այսր ուղեւորել:

Համայն հարցանողաց սիրով ողջոյնս նւիրեմ, մանաւանդ սրբազան պատրիարգին եւ սրբազան նւիրակին, եւ վշտակցոյն մերոյ Մարտիրոս րապունոյն Զմիւռնոյ:

Եւ այլն մնամ վասն ձեր պատրաստական ծառայութեամբս խոնարհ

Գրիգոր արքեպիսկոպոս հայոց:

Հոկտ. 15 1803.

ի Գրիգորիպոլ:

Նախիջեւան արգելեալ սանդուղս ի Եփրեմէ, օրհնեալ իշխանքն առեալ ի առաջնորդարանէ առաքեցին առ մեզ, զոր երեկեան օրն ընկալաք օրհնելով զնոսա: