Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Իմ հարազատագոյն բարեկամք.

Անցեալ փոստով լիօրէն գրեցի, այժմ չէ ինչ աւելեալ ի համբաւս ստասանից: Թադդէոսն եկեալ քաղաքս, օրհնեալ զհիմն եկեղեցւոյ ղաւշանցոց տեսութիւն արարեալ ընդ մեզ, դարձաւ անդրեն ի Ղռիմ ի վանքն, ուր ունի հրաման Եփրեմէ կառաւարել, զնա' տեսի այր խաղաղասէր, եւ մասամբ գիտօղ երախտեաց որ առ հոգեւոր ծնօղս, իսկ զոր ինչ ունէր զատ ի սրտէն աւելւածու խոսից զայն չէր հնար գիտել. եւ կամ հնարէր իսկ էր գիտել` զի չէր այնքան ի խորութեան սիրտ նորա. որպէս յայտնի է եւ ձեզ, բայց` ի վերայ այնր ամենայնի, ո'չ եգիտ պատիւ ի հասարակութենէ. այլ միայն այն քառասուն երեքից, վասնորոյ ի նոցին եկեղեցոջ միայն մատոյց զպատարագն սուրբ, որ եւ ես տկար էի սաստկապէս այն աւուր. իսկ Մանուէլն նստեալ սպասէ, ընկալնուլ զհամբաւ հաստատութեան Դանիէլի, եւ երթալ ի սուրբ Աթոռն, եւ կամ այդր դառնալ առ դեսպանն յանձնարարութեան յաղագս ընկալնլոյ ի յանուն Դանիէլի զֆէրման. -Ստեփան ոմն եպիսկոպոս նշանադրեալ են ի պատրիարգութիւն քաղաքիդ. եւ այլ բազում մեծաբանութիւնք ի բերան սորա, սակայն` Աստուած խափանեսցէ:

Ամենայն բարերարաց օրհնութիւն տամ, մանաւանդ` բարի աշխատաւորաց մերոց, եւ մանաւանդ` բարերարաց սրբոյ Աթոռոյն, հարկաւոր է եւ սակաւ մի արթուն կալ` ի փառս հաւատոյ:

Անտօնին եւ Գայանէին օրհնութիւն եւ այլն մնամ վասն ձեր պատրաստակամ ծառայութեամբս խոնարհ

Գրիգոր արքեպիսկոպոս Սրբոյ Էջմիածնի.

1804 սեպտեմբերի 28

ի Գրիգորիպոլ: