Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պայծառ արեգակն ես դու ի գարնան օրերն ի նման,
Շառաւիղք ի ծաղկունքն իջնուն ու ծագի լոյսն զանազան:

Առիւծու նման ես դու, որ անվախն է իշխանական,
Աստուած օգնական լինի քեզ աջովն տէրունական:

Քո սէրն իմ սրտիս միջին է պատրուս, ծաղկեալ զանազան,
Դու ես վարդ անոյշ հոտով ու կանանչ զինչ զմանուշկան:

Դու ես պալասան հոտով եւ բուրմամբ հոգւոյն սրբութեան,
Շնորհքն որ ի քէն բղխէ, նա խնդան հոգիք բանական:

Քարոզ ես Հոգւոյն սրբոյեւ խրախոյս առ որդիս մարդկան,
Համեղ եւ քաղցրիկ խօսիս, որ դառնան աստուածսիրութեան:

Մոլորելոց խրատ ես եւ դարձուցիչ խիստ անզգամաց,
Լոյս ես դու ի Հոգւոյն Սրբոյ, քեւ ցնծան հոգիքն ի կայանս:

Դու ես նունուֆար ծաղիկ, որ բուսնի անհուն գետերն այն,
Խիստ ես գեղեցիկ գունով, որ խնդան մարդիկն ի վրան:

Հիրիկ, կինամոն, շուշան եւ նարդոս, ծաղիկ մեռոնի,
Եղէգնախունկ ես հոտով, որ ծխեն ի սուրբ սեղանի:

Քրքում եւ զմուռս, հալուէ եւ ստաշխ, գազբէ հնդկական,
Մարդիկն որ վաճառ գնան ու գնեն, խնդութեամբ դառնան:

Անունդ Արթնութիւն կոչի` Գրիգոր զուարթ պետական,
Աստուած դասակից առնէզքեզ գնդին առաքելական:

Առ ձեզ պաղատանք յընկնիմիմ եղբարք հոգեւորական,
Բերան մ՚ ողորմիս ասէք Մինասիս մեղօք պարտական: