Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՐԱՆՑ ԵՒ ԿԱՆԱՆՑ ՈՒՐԱՑՈՂԱՑ

Եթէ պատրեալ ի սատանայէ եւ ի նորին արբանեկաց կամ ի բռնութենէ՝ ուրասցի այր, մի՛ բնակեսցէ կին նորա ընդ նմա, թէ եւ բռնաբարիցէ, զի մի՛ ի մոլորութիւն նորա անկցի։ Իսկ եթէ յանձին կալցի յաշխարհ երթալ հեռի եւ անդ ապաշաւանաւք ունել զճշմարտութիւն, յաղագս առն փրկութեան ընդ նմա գնասցէ կինն՝ միշտ յորդորելով եւ մխիթարելով, եւ ընդ նմա ըստ կարի ապաշխարել, զի իբր զշահող ոգւոյ նորա վարձս առցէ։ Նոյն լիցի, թէ կնոջն պատահի։ Զնոյն իրաւունս պահելի է զխոտորեալն յաղանդս եւ ի հերձուածս։