Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԽԱՒՍԵՑԵԱԼ ԿԱՆԱՆՑ

Իսկ եթէ խաւսիցի կին, եւ կամ հաստատեալ իցէ քահանային երկու կամ երեք վկայիւք, մի՛ իշխեսցէ թողուլ զնա եւ այլ կին առնուլ, բայց եթէ վասն պոռնկութեան կամ վասն մարմնազեղծութեան։

Զի խաւսեալն քահանայիւ եւ վկայիւք կին՝ երաշխաւորեալ է, եւ վասն պոռնկութեան իշխան լիցի, զի ոչ ի տան նորա է յանցումն, առնուլ կամ ոչ։ Եւ մարմնազեղծ է՝ մարմնով ապականեալ, վէրս ունի անբժշկելի, եւ յայսմ իշխան է, կարծեաւք բժշկութեանն, առնուլ կամ ոչ։ Իսկ այլաւք պատճառանաւք չէ արժան թողուլ զխաւսեալն։