Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԲՆԱՒԻՑ ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆԱՑ ԽԱՐԴԱԽՈՂԱՑ

Արուեստաւորք ամենայն ըստ որում եւ իցեն արուեստի, եթէ հատուածով գործիցեն եւ եթէ վարձով, յորժամ ոչ ըստ հաճոյից տեառն գործիցեն, այլ եւ զնիւթն ապականիցեն, դատաստանաւ է ըստ հաճոյից նոցա առնել դարձեալ կամ զպակասեալն ի գնոյն ըստ արժանւոյն լնուլ եւ ապա լիով հասանել վարձու, ապա թէ ոչ՝ պակասեալ ի վարձէ ըստ արժանւոյն, որպէս տեսանեն դատաւորք՝ արասցեն։

Իսկ գողք գտեալ՝ ըստ Աւրինացն հատուսցեն եւ զկորուսեալն վճարեսցեն։

Իսկ զվնասեալն ի ցեցէ կամ ի մկանէ, թէ այնպիսի պատահի նիւթ, վասն բազմաժամանակեայ առ ինքեանս պահելոյն, եւ կամ այլ ինչ, որ վնասիցի, հատուսցեն դատաստանաւ, զի ի գործել եւ ոչ յապականել ետուն։

Այլ ի նոցանէ եթէ գողասցին եւ զինքեանց եւս, եւ հաւատարմասցին, անպարտ լիցին, ապա թէ զգործ առեալն միայն եւ յամրագոյն տեղւոջէ առեալ իցէ, ընդ կիսոյ վճար լիցի. իսկ յանզգուշութեան տեղի զեդեալն՝ լիով հատուսցեն։

Իսկ յաւարի երթելոցն անպարտք լիցին։

Այլ զգրաւ եդեալն եւ զկորուսեալն վճարիցեն։

Իսկ զհրով այրեալն ի հասարակաց թշնամեացն՝ մի՛ հատուսցեն, այլ վասն ինքեանց եղեալ՝ հատուսցեն, այլ տերանցն աղագաւ՝ մի՛ հատուսցի։ Զայդ այդպէս դատեսցեն։