Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ժ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՄԼՈՑ ԱՐԱՆՑ ԵՒ ԿԱՆԱՆՑ:

10. «Ամուլ գտեալ կին ուրուք, մի' լիցի յաղագս այնորիկ արձակել զնա, զի Արարչին էզբնութեան տալ զծնունդ: Փորձելի է. զի թէ ի ցաւոցիցէ` բժշկօքն օգնիցեն, եւ թէ չիցէ ըստ այսմ` բառնալիէ զբնաւորական ամլութիւնն: Ապա եթէ յաղագսանժառանգութեան տեսանիցէ զայրն տրտմեալ, եւցաւակցեալ ըստ օրինակին Աբրահամու եւ Սառայի - տացէհամարձակութիւն առնուլ կին, առցէ. բայց մի' լիցիզամուլ եւ զծննդական ի միասին պահել: Նոյնպէս եւեթէ առնն իցէ անծնունդ լինել, արասցէ: Իսկ սահմանժամանակին` եօթն ամ է սահման անսալոյն երբ ի պսակնաղջիկն հնգետասան ամաց էր եւ կտրիճ ն ութեւտասան. եւ թէ պակաս էին, աւելի համբերեսցեն. առաւել քանզանկարողացն լիցի եւ մի' նուազ: Եւ եթէ կինն այլումոչ կամիցի լինել, զկեանս իբր այրութեան յայլում տանմինչ կենդանի է հոգասցէ եւ զինչսն զբերեալսն կնոջնդարձուսցէ: Իսկ եթէ կանխաւ գիտասցէ զամլութիւնն եւտռփանօք առնուցու ցանկութեամբ, մի' լիցի մինչ ի մահմեկնիլ. զայդ ճ շմարիտ կարծեմ դատաստանե: