Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԵ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԹԷ ՈՉ ՅԱՅՏՆԻ ԱԽՏ ԻՑԷ ՈՒՐԿՈՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԿԱՄ ԱՅԼ ԻՆՉ ԱՅՍՊԻՍԻ, ԽԵԼԱԳԱՐՈՒԹԵԱՆ, ՊՈՌՆԿՈՒԹԵԱՆ, ԵՒ ԿԱՄ ԱՅՍԱՀԱՐՈՒԹԵԱՆ, ՈՐՈՎՔ Է ԹՈՂՈՒԼ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ԵՒ ԿԱՄ ՉԹՈՂՈՒԼ, ԱՅԼ ՄԻԱՅՆ ՅԻՄԱՐՈՒԹԵԱՄԲ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ԹՈՂՈՒՆ:

15. «Եթէ այր անպատճ առ, յաղագս պակասամտութեան ընդվայր յածելով թողուզկին ոչինչ զնորա հոգալով, եւ կին համբերէ ի վեր քանզեօթն ամ, եւ բազում անգամ որ կնոջն են յանդիմանենեւ կոչեն, եւ նա ոչ կամի, եւ հաւաստեն թէ ո'չ է հնար, իբերանոյ նորա խնդրիցեն` կա'մ առնուլ զկինն եւ կա'մհրաման լինել արձակման, եւ կնոջն առնուլ այր. եւառնն զկնաթողացն ապաշխարել, եւ այլ կին ո'չ իշխէառնուլ որչափ կենդանի է կին նորա: Եւ այս դատաստանամենայն կնահանից անպատճ առ լիցի: Եւ կամ կինն խղճացեալ հրամայիցէ: Նոյն լիցի դատաստան եւ յաղագսկնոջն, եթէ ըստ այդմ ախտի պատահիե: