Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԸ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ԱՌՆ ԵՒ ԿՆՈՋ ՍՊԱՆՈՂԱՑ:

18. «Եթէ այր զկին սպանցէյաղագս պոռնկութեան, արեան դատաստան լիցիբովանդակ, զի ի Տեառնէ արձակել հրամայեցաւ եւ ոչսպանանել: Եւ եթէ ըստ այլ պատճ առի ի չարութենէբարուց, կրկին տուժեսցի: Իսկ եթէ կին զայր դեղօք եւկամ այլ օրինակաւ, նոյն լիցի դատաստան: Եւապաշխարութիւն յաղագս տուգանին թեթեւ լիցի: Բայցմի' ոք զապաշխարութիւն հայցիցէ ի գիրս Դատաստանի, զի այդ կանոնաց է եւ է ոգւոց, իսկ սա մարմնոյ. եւ զիո'չ անըմբոն կարծեմ երբեմն եւ զոգւոյ դնելդատաստան, որպէս եւ նա զմարմնոյե: