Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԷ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶՊՏՈՒՂ ԵՒ ԶԱՅԼ ՀԱՍՍ ԿԵՐՈՂԱՑ ԶԵԿԵՂԵՑՒՈՅ:

37. Եւ մարդ որ յանգէտսկերիցէ զսրբութիւնսն, յաւելցէ ի նոյն զհինգերորդմասն եւ տացէ զսրբութիւնն ցքահանայն: Եւ մի'պղծեսցեն զսրբութիւն սրբութեանցն Իսրայէլի, զորզատուցին նոքա Տեառն, եւ ածիցեն ի վերայ իւրեանցանօրէնութիւն յանցանաց ուտելովն իւրեանցզսրբութիւն սրբութեանցն, զի ես եմ Տէր որ սրբեմզնոսա:

«Աստուածային դատաստանսնշանակ անփոփոխ մեզ կացցէ յեկեղեցիե: