Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԴ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱԿԱՄԱՅ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՑ:

44. Եթէ ոք անմեղ գնասցէուղեւոր եւ ոչ զոք ունէր յառաջ թշնամի պատահեալ, այլ թէ որ ամենեցուն գողն եւ աւազակն նմա դիպեսցիեւ սպանցէ սա զնոսա մի' իբրեւ սպանող դատեսցի իսուրբ եկեղեցւոյ: Բայց վասն ահագին սեղանոյնսրբեսցէ զանձն աւուրս սակաւս, զմտաւ ածեալ թէընդէ՞ր իսկ եւ ակամայք դիպեցան, թէպէտեւ յԱստուծոյիցէ մատնութիւնն:

«Կարծեցուցանէ եւ յաղագսքահանայից վասն ասելոյն` ահագին սեղանոյն, այլհասարակ ամենեցուն է: Բայց այս դատաստան եկեղեցւոյդատաւորաց եւ ոչ արտաքնոց է դատել, զիւրաքանչիւրոցն օգուտ ըստ իրինե: