Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԵ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԵԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ:

45. Զհիմունս եկեղեցւոյեպիսկոպոսն միայն իշխեսցէ ծրագրելուղղափառութեամբ, կամ քորեպիսկոպոս եւ կամպերետուտն հրամանաւ եպիսկոպոսին: Ապա թէ առանցեպիսկոպոսին կամ քորեպիսկոպոսին ոք յանդգնեսցիքակել զայն հիմունսն հրամայեցաք. ապա թէ թողցի`երկրորդումն սահմանք կարգեսցին, եւ այնպէս կարգեկեղեցւոյ լինին անըստգտանելի:

«Գիտելի է զի քորեպիսկոպոսերկու են, մի - ձեռնադրեալն եւ մի - ոչ, եւ պերետուտնէ որ այժմ է բուտ: Եւ թէ ի պատահումնն հայիցիեպիսկոպոսն եւ ի զեղջն եւ ոչ քակեսցէ, երկրորդելհրամայէ զկարգն: Եւ այդ այդոցիկ դատաստան էհաստատունե: