Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԶ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ:

46. Զեպիսկոպոս արժան է որքյաշխարհին եւ ի վիճ ակին եպիսկոպոսք իցեն նոքիմբքնստուցանել յաթոռ ապա թէ վասն փութոյ ինչ եւ վասնհեռաւորութեան ընկերացն, երեք եպիսկոպոսք կամօքայնոցիկ որք հեռի են թղթովք վկայութեան նստուսցեն: Բայց զպատիւ եւ զշնորհս գլխաւորին արժան է տալ, այսինքն է - կաթողիկոսին: Կա'մ եղեւ մեծ ժողովոյն:

«Կարգաւորապէսզձեռնադրութիւնն հրամայէ լինել. նախ ընտրել բազմացեւ հաւանութեամբ ամենեցուն ձեռնադրէ կաթողիկոսն, եւ կամ հրամանաւ նորա երկուքն եւ երեքն: Այլ անունկաթողիկոսի աստ ցուցաւ գլխաւոր լինել այլոցն, բայցէ այսու հետեւ մամոնայե: