Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԱ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՐՔ ԶԽՕՍԵԱԼ ԱՂՋԿՈՒՆՍ ՅԱՓՇՏԱԿԵՆ:

51. Որք միանգամ խօսեալաղջկունք են եւ զուգեալ գտանիցին, եւ յետ այսորիկայլք յափշտակեսցեն, կա'մ եղեւ զի անդրէն տացենորում խօսեալն էր. թէեւ ի բռնութիւն ապաստանիցէ, մի'թողցեն:

«Մի զզուգեալն եւ զխօսեալնհամարի եւ անդրէն դարձուցանել, թէեւ պսակիցի ընդյափշտակողին: Եւ այդ այդոցիկ ճ շմարտիւ էդատաստանե: