Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԴ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՐ ՍՏԷ ԽՕՍՏԱՑԵԱԼ ԿՈՒՍՈՒԹԵԱՆ:

54. Վասն այնոցիկ որ ի չափհասեալ իցեն եւ կուսութիւն խոստանայցեն պահել, եւստիցեն խոստմանն եւ ի շնութիւն անկանին, կուսանայնուհետեւ ոչ կարէ լինել. այլ եղիցի նա որպէս զայն, որոյ երկուս կանայս արարեալ իցէ, եւ սահման զնոցինկալցի եւ զապաշխարութիւն. երկու ամս առ դրանն ընդձեռամբ եւ մի ամ մտեալ յեկեղեցին ընդ ապաշխարողսելցէ: Եւ զջերմութիւն ապաշխարութեանն տեսցեն, եւհաղորդեսցի օրինացն. բայց յօծումն քահանայութեանմի' մերձեսցին:

«Զայս յայտնագոյն իՆիկիականն յերեսուն գլխին ասէ. այլ աստ է - որամուսնանայ եւ շնայ: Յայտ է զի զշնութեան ապաշխարէ, այլ ամուսնութեանն` երկակացն է, ուստի ոչ կարէլինել քահանայ. եւ թէ երկրորդ ամուսնանայ` իբրզերրորդ համարեալ է: Բայց տեսցեն եւ զհասակխոստովանողին եւ այդ դատեսցեն. եւ այդ ըստ այդմլիցի: Զայս եւս գտցես ի Լուսաւորչին կանոնսնյերեսուն գլխինե: