Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԶ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՐՁԱԿԵԼՈՅ ԶԿԻՆ ՊՈՌՆԻԿ:

56. Իսկ եթէ ոք արձակեսցէզկին իւր վասն բանի պոռնկութեան եւ կամ վասն այլչարագործութեան, որ ոչ միայն այրն, այլ եւ աշխարհվկայէ չար գործոց նորա, արձակեսցէ. ընդունի զնականոնս: Բայց մի ամ ապաշխարեսցէ, ի ձեռնողորմութեան սրբեսցի եւ հաղորդեսցի օրինացն. եւեթէ կամեսցի` կին արասցէ, եւ կինն այլ առնն չիշխէլինել մինչդեռ կենդանի է այր նորա:

«Եւ զայս թէպէտ գրեալ է մերզդատաստան, երկրորդեցաք, զի ոչ վասն պոռնկութեան, այլ եւ յաղագս այլ չար գործոց հրամայէ թողուլ -կախարդութեան, զեղատուութեան եւ այլոց այսպիսեաց: Եւ զի դարձեալ միմեանց կամօք ամուսնանալ, որպէսլուեալ էաք` ասացաք: Եւ զի մի' ընդդեմ կարծիցիկանոնաց, որպէս կամեսցին այնպէս կալցենե: