Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԹ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՄԲԱՍՏԱՆԵԱԼ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ:

69. Եթէ յեպիսկոպոսաց յիրսինչ յանցուածոց եւ մեղադրութեան դատապարտեսցի եւապա դէպ լիցի վասն նորա ոչ միաբանել որքյիշխանութեան են եպիսկոպոսք, եւ ոմանք ի նոցանէանպարտ եւ արդար յայտ առնել կամեսցին եւ ոմանք ինոցանէ պարտաւորել, զի վախճ անեսցի ամենայն իրօքհակառակութիւն կեղծաւորութեան, կա'մ եղեւ սուրբժողովոյն - որ մայրաքաղաքաց եպիսկոպոսն է զի իմերձաւոր գաւառաց անտի եւ յիշխանութենէ կոչեսցէզայլս ոմանս, որ դատեսցեն եւ զհակառակութիւնկեղծաւորութեան ի բաց լուծցեն, զի հաստատուն է յորինչ կարգեսցեն որ ինչ յիշխանութենէ անտի են :

«Տես եթէ ո'րքան ստուգիւհրամայէ դատել կաթողիկոսաց եւ ոչ պատրիլ ի պատճ առսագահութեան եւ թիւրել զճ մարիտ դատաստանսե: