Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԳ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ՈՐ ԶԱՅԼՈՑ ԵԿԵՂԵՑԵԱՑ ԱՌԵԱԼ ԶԻՒՐ ԶԱՐԴԱՐԻՑԷ:

73. Եպիսկոպոս ոք եթէ իցէգաւառաց բազմաց եւ ունիցի իշխանութիւն ընդ ձեռամբիւրով, մի' իշխեսցէ յայլոյ իշխանութեանց առնուլ եւզիւր եկեղեցին զարդարել, զի աչառութեամբ վարեցաւեւ անձին իւրում դատապարտութիւն: Այնպիսին, եթէչհաւանիցի դառնալ յիրացն, ի բաց լուծցի. եւ այնզորոց առն եւ շինեաց զայլոց եկեղեցին, մի' կոչեսցենզանուն նորա իւրեանց վարդապետ:

«Յայտնի է այս հոգեւորդատաստան եւ պահելի հաւաստեաւ յեկեղեցիե: