Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԵ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԹԷ ՈՐՊԷ՞Ս ԱՐԺԱՆ Է ԶՄԵՌԵԼՈՑՆ ԱՌՆԵԼ:

85. Եթէ ի միասին բազումժամանակ բնակեալ իցեն այր եւ կին եւ որդիս ծնեալ, որոց ի միասին զանազանութիւն չիցէ ստացուածոց, իմիաբանութենէ ընչից մեռելոցն լիցի. ապա թէյայտնապէս կնոջն երեւի ստացուածն, ժառանգաւորացնլիցի. եւ թէ ձեռնհաս իցէ այրն զմեռելոյթսն արասցէ, եւ թէ ոչ իցէ` յիւրոցն. եւ առն ի ժառանգութիւն մի'լիցի: Եւ թէ ամուլ կին պատահիցէ եւ բազմաժամանակեայի միասին իցեն, առնն լիցի մեռելոցն. եւ մի' լիցի իմասն ժառանգութեան առնն, այլ որք կնոջն են`ժառանգեսցեն: Իսկ սակաւ ժամանակեայ եղեալ կին եւառանց ամուսնութեան մեռեալ, իւրոցն լիցի, եւ այրնո'չ ժառանգէ. ապա թէ որդի եւ կամ դուստր ծնեալ, թէ'կենդանի իցեն եւ թէ' մեռեալ, առնն լիցի մեռելոցն եւմասն ժառանգութեան: Եւ այդոքիկ յառաջին եւյերկրորդ ամուսնութիւնն միեւնոյն լիցի օրինակ: Իսկմեռեալ այր` յիւրոցն լիցի յամենայն ասացեալսդմեռելոցն: Եւ ծնեալ ուստերս եւ դստերս ի կնոջէ -ժառանգէ, եւ ի նորայոցն կինն. իսկ յամլոյն ոչժառանգէ, բայց սակաւ նշան մասին, այլ կին ամուլժառանգէ յառնէ յաղագս տնտեսութեանն: Եւ փութովմեռեալ այր եւ կոյս մնացեալ կինն` յառնէն ոչժառանգէ. եւ ծնեալ ծնունդ, թէ' կենդանի իցեն եւ թէ'մեռեալ, ժառանգէ յառնէն, թէեւ սակաւժամանակեայիցեն ի միասին: Եւ հանդերձք մաշեալք ի բաժանմունսնոչ յիշին երկաքանչիւր կողմանցն, բայց որ ի միջիկացցէ. նոյնպէս եւ պարգեւքն միմեանց թէ մաշեալքիցեն, այլ ոսկի եւ որ ինչ կայուն իցէ, այնոքիկ ըստիրաւանց դատեալք վճ արեսցին: Եւ ծախք հարսանեացննմանապէս ի հաշիւ ոչ գան, զի ի կամաց այդոքիկ լինին: Բայց որ ինչ արժան է իրաւամբք տեսցեն դատաւորք ըստպատահմանն եւ ըստ սովորութեան գաւառին, զիդատաստանս զոր եդաք իրաւացի կարծիւք է: Ապա թէարտաքոյ ըստ ճ շմարիտ իրաւանց կարծիսն իցէ, յիրաւունս դարձուցանել ուղղութիւն է, միայն զիներեսցէ մեզ սիրով եւ թողութիւն ի պակասութեաննարասցէ, կորովի տեսութեամբ զթերին լցցէե: