Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԸ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ԵՒ ՄՏԻՑ ԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆՆ:

98. Եւ ժողովրդականք մի'հրապուրեսցին նոցանէ ի բաժանումն սրբոյ եկեղեցւոյ, զի պատճ առ խռովութեան բերէ. այլ զպտուղս եւ զմուտսժողովրդականքն միաբանութեամբ ի սուրբ եկեղեցինհատուսցեն ամենայն յօժարութեամբ անխափան, եւ մի'ըստ դասուց բաժին արասցեն եւ երդոց, որ եղեւ վնաս: Եւ քահանայիցն առեալ ի սրբոյ եկեղցւոյն բաժանեսցենկարգաւորաբար որպէս եւ օրէն է: Գլխաւոր քահանայիցն`երկու մասունք եւ կէս մասին, եւ այլ քահանայքն մէն -երկու մասունս, սարկաւագունքն մի մի մասն, դպիրքնկէս կէս մասն, այրի կանայքն թէ իցէն պարկեշտք` միմասն, առանց ամենայն հակառակութեան: Ապա թէ իցէ ոքոր հակառակիցի եւ առնիցէ խռովութիւն, այնպիսինդադարեալ լիցի յիւր կարգէն, եւ ընկերքն իւր մի'իշխեսցեն ընդ այնպիսումն հաղորդել, եւ ո'չժողովրդականքն առ քահանայս ունել զնոսա: