Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԳ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՓԱԿՈՂԱՑ ԶԴՐՈՒՆՍ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ:

109. Քորեպիսկոպոսունք մի'իշխեսցեն զդուռն եկեղեցւոյ փակել եւ խափանելզաստուածային աղօթիցն ժամ վասն օրընթրեաց կամ վասնմիոյ յանցանաց, բայց զպարտաւորս օրընթրեացն եւզմեղուցելոց անձինս բանադրեսցեն:

«Կարծիս տայ թէ յաղագսայլոյ յանցանաց հրամայէ փակել: Յայտ է թէ ո'չ եւվասն միոյ յանցանաց փակել ի դէպ է զեկեղեցիս եւխափան եւս առնել սպասաւորութեանն, այլ սպասաւորացնսաստել յանցաւորաց թէ փակել տացեն զեկեղեցիս, բայցթէ պատահի հակառակ շինել եւ առանց հրամանի: Զսոյնսաստ է դնէ եւ գեղջ աւագաց հանդերձ նզովիւքե: