Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԹ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶԱՆԿԱՏԱՐ ԸՆԴ ԿԱՏԱՐԵԼՈՅ ԶՈՒԳԵԼ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԵԱՄԲ:

119. «Կանոնական հրամանաւ էաղայոց պսակ ոչ օրհնել մինչեւ ի գիտել զկարինբնութեանն: Ապա թէ պատահի անկատար լինել կինն եւկատարեալ այրն - կրկին չար, զի որպէս ումաք իխոստովանութենէ` յամուսնանալն հատանի կապ միջոցիերկուց վտառացն, յորմէ եւ մահանայ: Արդ` այսպիսիվնասուս կանոնական լիցի դատաստան - զկամաւորսպանողի զկարգն երիցն դնել` ծնողաց հարսինն, եւփեսային, եւ ծնողաց նորա. եւ քահանային լուծանիլ իկարգէն. եւ զխօսողսն չառնել անպարտս, այլյակամայիցն դնել ի կարգէն: Եւ յոյժ սաստելեպիսկոպոսաց` այնպիսեացնե: