Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Թ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳԻՆԱՐԲՈՒԱՑ ԵՒ ՆՈՑՈՒՆՑ ՎՆԱՍՈՒՑ:

9. «Ի գինարբուս վնաս ինչեղեալ` ըստ հոգեւոր մեր օրինաց մի' լիցի յաղագսայնորիկ ինչ ներել, զի նախ արբեցութիւնն դատի. եւ թէանդ զմիմեանս ի մարտնչելն բեկանիցեն եւ կամխեղիցեն, հաւաստի դատ լիցի եւ բժշկութեան եւխափանածոյն տուգանեսցի: Եւ թէ մահ գործի` տեսցիպատահումնն. թէ մախանօք եւ կամ վրիպմամբ եւ կամայլօք այսպիսիւք իցէ, յերկուցն շարժեալ եղեւ թէմիոյ առաւելեաց, եւ այնպէս վճ իռն հատցի եւ գինարեանն տուգանեսցի. եւ գինարբուացն կցորդութիւննդատիցի հաւաստի եւ նոցայն ընդ նմին լիցի տուգանսն: Եւ թէ ի զգայութեանցն ինչ վնասիցի, ըստ այնմ եւ դատնլիցի, բայց զի ըստ օրինացն մահու իսկ են արժանի, այլզի խրատ ի ձեռս առցեն եւ ըստ աւետարանիս ապրիցին: Զայդ պատշաճ վարկանիմք դատաստան: Եւ զայդնախախնամաբար գործիցեն, զի թէ չիցէ երկիւղ նոյնգործոյ չարի` մի' լիցի խրատ, բայց միայն տուգանք եւապաշխարութիւն: ե.