Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԱ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՂԱԽՆԱՑ:

21. «Իսկ եթէ պատահի ումեքվաճ առել զդուստր իւր ըստ որում եւ իցէ պատճ առիյաղախնութիւն առնն հաւատացելոյ, մի' իբրեւ զաղախինվճ ռաւ վաճ առիցէ. զի թէ ոչ իցէ յաչս տեառն իւրոյ հաճոյ որում հաստատեցաւն, փրկեսցէ զնա հայր իւր: Բայցյազգ օտար չէ իշխան վաճ առել տէր իւր, զի անարգեացզնա. ապա թէ որդւոյ իւրում հաստիցէ զնա, ըստ օրինացդստերաց արասցէ նմա: Ապա թէ ոչ իւր եւ ոչ որդւոյնհաստիցի ի կնութիւն, ի լնուլ ամի սպասաւորութեաննորա չափով գնոյ իւրոյ` ազատ լիցի ձրի. ապա թէկանխաւ հայր իւր փրկել զնա կարիցէ, փրկիցէե: