Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԱ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵԹԷ ՀԱՐԿԱՆԻՑԷ ՑՈՒԼ ԶԱՅՐ ԿԱՄ ԶԿԻՆ:

31. Իսկ եթէ հարկանիցէ ցուլզայր կամ զկին եւ մեռանիցին, ցուլն քարկոծ լիցի եւմիս նորա մի' կերիցի, եւ տէր ցլուն անպարտ լիցի:

«Եւ այս դատաստան ըստօրինացն հաստատուն մեզ կացցէ. զենեալ զցուլն`զքարկոծելոյ լցցի տեղի, եւ վաճ առեալ յայլազգիսզմիսն` զգինն յաղքատս տայցեն, եւ հաստատուն լրմամբիսկ ասացաւ եւ տէրն անպարտ լիցիե:

Ապա թէ ցուլն հարկանող իցէյերեկն եւ յեռանդն, եւ բողոքեալ իցէ տեառնն նորա եւնորա չիցէ ի միջոյ բարձեալ, եւ սպանանիցէ զայր կամզկին, ցուլն քարկոծ լիցի եւ տէր ցլուն առ նմինմեռցի: Իսկ եթէ փրկանք անկանիցին ի վերայ նորա, տացէփրկանս ընդ անձին իւրում ըստ ամենայնի` որչափ ինչարկանիցեն նմա: Եւ եթէ զորդիս կամ զդուստրհարկանիցէ, ըստ նմին օրինակի արասցեն նմա:

«Եւ այս իրաւունք փրկանօքմեզ սահմանիցի ըստ օրինացն, եւ ոչ մահուամբ. զիզողորմութիւն պահճ առաւ օրէնքն ընդ ստուգութեաննխառնէ. եւ զի ցուցեալ է փրկանքն ի գինս արեան իդատաստանս թագաւորացնե:

Իսկ եթէ զծառայ կամ զաղախինհարկանիցէ ցուլն, երեսուն կրկին սատեր արծաթոյտացի տեառնն նորա, եւ ցուլն քարկոծ լիցի:

«Զգինն ծառային այդոքիւքնշանակէ տալ. եւ ցուլն ցուցեալ է: Սակայն ըստդատաստանի ի քրիստոնեայն եւ յայլազգին ընտրութիւնլիցի: Ապա եթէ բեկանիցէ եւ կամ խափանիցէ իզգայութեանցն, եւ չիցէ գիտակ վնասու ցլուն, անպարտլիցի տէր նորա. իսկ եթէ բողոքեալ իցէ եւ չիցէ իմիջոյ բարձեալ, տուգանեսցի զբժշկութեանն եւզխափանածոյն. եւ այս յիւրաքանչիւրսն լիցիդատողութեամբե: