Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԴ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՊԱՀԵՍՏԻ:

44. Եթէ տացէ ոք ընկերիիւրում էշ կամ եզն, կամ ոչխար, կամ այլ ինչ անասուն իպահեստ եւ բեկցի, կամ մեռցի, կամ գերի վարեսցի, եւ ոչոք գիտասցէ, երդումն Աստուծոյ լիցի ի մէջերկոցունց: Եթէ նենգանօք ինչ չիցէ երթեալ ամենեւինընդ աւանդ ընկերի իւրոյ, ապա յանձն առցէ տէրն նորա, եւ մի' տուգանեսցի: Իսկ եթէ գողութեամբ գողանայցէ ինմանէ, տուգանեսցի տեառնն նորա: Ապա թէ գաղտնաբեկլիցի, ածցէ նմա վկայ ի գեշ անդր եւ մի տուգանեսցի:

«Յոյժ իրաւամբք եւ զայսկալցուք դատաստան զի ի պահեստ տալ վարձու է, յաղագսորոյ զգողօնն հրամայէ տուգանիլ, իսկ զաւանդն ոչեւսե: