Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԶ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՓՈԽՈՑ:

46. Եթէ արծաթ փոխ տացեսեղբօր քում, որ աղքատ իցէ եւ բնակեսցի առ քեզ, մի' ճեպեսցես զնա եւ մի' արկանիցես նմա տոկոսիս:

«Հին կտակարանս եւ Նորսյայսոսիկ միաբանին` ի բաց բառնալ զվաշխ եւզտոկոսիս. ոչ աստ զտոկոսի յիշատակելով` զվաշխթողացուցանէ, զի զծայրն բառնալով` ընդ նմին եւզարմատն բառնայ: Եւ որ ինչ ի Նոր կտակարանս է սաստն, աւելորդ է իբր գիտողաց երկրորդել. զի թէ եւ' օրէնքնոչ հրամայէ ճ եպել, ո՞րչափ եւս նորս: Եւ փոխ ասացաւ, զի անդրեն հատուսցի գլուխն: Արդ` իրաւունքդատաստանի լիցին ներմամբ առնուլ զգլուխն, եւ վաշխլիցի հատուցումն հանդերձեալ: Ապա թէ կա'ր իցէփոխառողին, տացէ փոխատուին զնոյն գլուխն մնալ առնմա զնոյն չափն եւ այդ ըստ կարի լիցի, զի Աստուծոյինքն իսկ է դատաստանդ` ոչ առնուլ վաշխ եւ տոկոսի: Եւգիտելի է զի թէ ոք զդատաստան Աստուծոյ թիւրէ` վնասէզոգին ի հանդերձեալ հատուցմանէն զրկելով: Ապա թէ ոքպատճ առէ ոչ հատուցանել անվաշխն դատ լիցի. իհատուցանել գլխոյն` թողութիւն լիցի: Որդւոց զկնիմահուան հարց մի' լիցի զվաշխ հատուցանել, բայցմիայն զգլուխն, զի բնաւին ոչ է ըստ իրաւանց: Եւ այդօրինադրութիւն է, միանգամայն եւ դատաստանե: