Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԸ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՅՐԵՑՈՂԱՑ:

48. «Եթէ կամաւ ոք հուր դիցէտան եւ ըմբռնեսցի որ եդ, տեսցեն` զի թէ ի մարդկանէմեռցի ի հուրն, խրատ առցէ ի ձեռնն, թէպէտեւ մահուարժանի է ըստ օրինացն, թերեւս ապաշխարութեանհասանիցէ: Եւ տուգանք լիցի. թէ կարող իցէ -զբովանդակն պահանջիցի արիւն, ապա թէ ոչ - ըստ կարիլիցի: Եւ տուժին խրատ ոչ է, ո'չ աստ եւ ո'չ յալսն. այլանառակին խրատ եւ ոչ տոյժ ի դէպ է. ըստ արժանւոյնզպատշաճ ն արասցեն: Իսկ եթէ յանասնոց, չորեքպատիկհատուսցէ: Ապա թէ ամբար խոտոյ կամ օրանի, կամյայսպիսեացս իցէ, կրկին լիցի տուգանքն: Նոյն լիցիցանկոյ եւ նմանեաց նորին. այսպէս հանդերձից եւնոցին նմանեացե: