Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԹ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՃԱՌԱՑ ԱՄԱՆԱՑ:

59. «Եւ կարաս վաճ առեալ եւգնեալ հաստատիցի յորժամ լցեալ ողջ զարկեալն պահիցէգինի յամին: Ապա թէ կարծիւք բեկման ի թրմանէ իցէ եւզգինին կորուսցէ, միմիայն զկարասն գործողն առցէ, այլ եւ զկէս վնասուն տուգանեսցի: Ապա թէ անկարծիս իբեկմանէ իցէ եւ ի թաղելն եղեւ կարծիսն, անտուգանքլիցի վաճ առողն. այլ եթէ յայդմանէ երկբայեսցի, զամանն միայն վաճ առողն տուգանեսցի: Այդ ըստ այդմլիցին եւ ի փոքունս, եւ ի մեծամեծսե: