Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԳ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՐՁԿԱՆԱՑ ԸՍՏ ԱՄԵՆԱՅՆԻ:

83. Մի' զլասցիս զվարձստնանկին եւ զկարօտելոյ եղբարց քոց կամ յեկացքաղաքաց քոց. նոյն օրին հատուսցես զվարձս նոցա եւմի' մտանիցէ արեգակն ի վերայ այնորիկ, զի տնանկ է եւայն է յոյս նորա, եւ մի' բողոք հարկանիցէ զքէն առ Տէրեւ լինիցի քեզ այն ի մեղս:

«Յայտ է զի յաղագսաղքատութեան եղեւ վարձկան եւ աւուրն պիտոյից. զի թէոչ հատուսցէ յաւուր գործոյն, դատաստանաւ է աւելիքան որ վարձն իցէ - հատուցանելե: