Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԹ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿՏԱԿԱՑ:

99. «Եւ կտակ լիցի որպէսուսուցանեն կանոնք. զկնի երից աւուրց հիւանդութեանկոչիցէ հիւանդացեալն զքահանայն եւ զժառանգաւորսեկեղեցւոյն եւ երեք վկայիւք արասցէ զկտակն եւզամենայն ինչ զտան իւր եւ զհոգւոյ եւ զթաղման իւրոյխօսեսցի ըստ հաճ ոյից իւրոց: Եւ թէ ի նմին աւուրպատահի մեռանել` հաստատուն լիցի կտակն թէ չիցէթափեալ ի մտաց. ո'չ որպէս Մահմետի անգոյ իմաստունքնասեն` յետ քառասուն աւուր ապրելոյ հիւանդինհաստատի կտակ: Բայց հաստատուն կտակ յառողջութեաննէ, թէպէտ եւ' ասացեալդ անխոտելի է. զի այն կամաւոր, իսկ այս խառն տեսանի: Եւ թէ պատահի յառնել հիւանդինեւ փոխել զկտակն` իշխան լիցի, զի կտակ յետ մահուհաստատուն է ըստ առաքելոյ: Այլ Աստուծոյ եղեալկտակն հաստատուն լիցի եւ կատարեսցէ զոր խօսեցաւբերանօք ի նեղութեան, եւ թէ` ուխտս դիք եւկատարեցէք: Զոր ինչ ի դէպ իցէ ընդ յառնելն կատարելկատարիցէ. եւ զոր ինչ զկնի մահու - եւ այն անվտանգ է, զկնի կատարիցեն: Եւ թէ փոփոխի յուխտեցելոցն -յառաւելելն իշխան լիցի եւ ոչ ի նուազն: Եւ այդ ճահագոյն այդմ է դատաստանե: