Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԵ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՆԱՒԱՑ ԲԵԿԵԼՈՑ Ի ԾՈՎՈՒ:

105. «Եւ զնաւս բեկեալս իծովու մերձաւոր քաղաքն ձեռնատուութեամբ փրկիցէ, իբրու զի հանդերձեալ էր վայելող շահիցն նորա լինել: Այլ յաւար առնուլ վասն բեկմանն արտաքոյ էդատաստանի: Եւ թէ ձրի ոչ կամին փրկել - որքան հնար է, եւ զօրինացն ընդ միտ ածել` զանկեալ գրաստյարուցանել ընդ տեառն իւրում: Այլ ագահել եւյափշտակել այսպէս լիցի դատաստան. կա'մ որպէս որթափէ զաւար, կա'մ իբր զտէր որ ի հնազանդելոցտասանորդէ, եւ կա'մ ի հնգէ: Սակաւ զայդ եդաքզդատաստան զի յոյժ ընդդէմ իրաւանց գործենհռովմայեցիք այդոցիկ, եւ զի մի' այն լիցի` թէ ի մերոցպատահի ազգաց տիրելոց ծովուե: