Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻԱ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՅԳԵԳՈՐԾԱՑ ԸՆԿԵՐԱՒՈՐ ՄԱՍՆԱՒՈՐԱՑ ՀԱՐԱԿՇԱՑ ԵՒ ՎԱՐՁԿԱՆԱՑ:

121. «Յաղագս այգեգործաց եւայլոցդ ճ շգրտել զօրինակն ոչ կարեմ յաղագս զանազանսովորութեանց գաւառաց եւ աշխարհաց. բայց սակաւ ինչնշանակ տացուք իրաւանց, զի ըստ սովորութեան վճ իռնայն հաստատուն առ նոսա կացցէ: Արդ` մի' ոքանիրաւութեամբ զրկանս ինչ գործիցէ, այլ իրաւամբքզբաժանումն արասցէ ընդ ընկերին: Իսկ գող գտեալ ինոսա, կրկին տուգանեսցի եւ ոչ չորեքկին ըստօրինացն, զի յիւր վաստակսն եւ ոչ յօտարին անիրաւէ. եւ յաղագս այնորիկ իրաւացի կարծեմ զներելն: Իսկվարձաւոր մշակացն վարձ ի յեղանակս առատութեան եւնուազութեան դատիցի. առաւելեալ - ի նուազն լիցի, եւպակասեալ - յառաւելեալն: Նմանապէս եւ յաղագստեղեացն լիցիե: