Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻԲ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀՈՎՈՒԱՑ ԵՒ ԱՆԴԷՈՐԴԱՑ:

122. «Եւ հովիւք եւ անդէորդիքըստ սովորութեան գաւառաց զանազանին ի վարձս. սակայն ճ շգրտութիւնն որպէս կարգեալ եղեն պահեսցիի նոսա: Արութեամբ զգուշացեալք լիցին եւ եթէ պատահիգազանաբեկ լինել, յորժամ չիցէ ի ծուլութենէ, վկայ իգէշն ածցէ եւ անպարտ է: Եւ եթէ չիցէ մերձ եւ պատճ առանհոգութիւնն իցէ եւ կամ այլ ինչ, որ թէ պատահեալ էրմերձ` անվնասելի էր, դատաստանաւ է վճ արել նոցա կա'մբովանդակ եւ կա'մ ընդ կիսոյ . բովանդակ - եթէ բնաւինյանփութութենէ եղեւ, եւ ընդ կիսոյ - եթէ խառն ինչ էրյակամայից եղեալ վնաս, եւ ի վարձէ մի' զրկիցին: Իսկեթէ ի ծուլութենէ եւ յայլոց այդպիսեացդ պատճ առացգողասցին, դատաստանաւ է վճ արել. իսկ ոչյայդպիսեացդ եղեալ եւ բնաւին յակամայից, անպարտ է: Իսկ եթէ իւր գողացեալ եւ ի յայտ եկեալ ըստ օրինացնպարտ ի վճ արել: Այլ հարեալն եւ սպանեալն, վճ արեալլիցի, ի քարէ կամ ի գաւազանէ նմանապէս եւ բեկանելն, կամ զյղի հարկանելն եւ վնասելն: Ըստ այնմ լիցի եթէ իվայր ելեալ մեռցի, յորժամ անփոյթ արար եւ մերձ ոչէր: Դոյն լիցի եւ ձիաստածից եւ այլոց: Իսկ զմիմեանսհարեալ եւ սպանեալ ըստ օրինացն դատիցիե: