Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ Ժ
ՅԱՂԱԳՍ ԹԷ ՅՈ՞ՐՈՑ ԳՐՈՑ ՀԱՒԱՔԵՄՔ ԵՒ ԳՐԵՄՔ ԶԳԻՐՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԻՍ, ԵՒ ԿԱՄ ՅՈ՞Ր ԱԶԳԱՑ ՀԱՒԱՔԵՑԱՒ։ ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՍԱԿԱՒՈՒՔ

Հաւաքեցաք յառաջ յօրինացն Աստուծոյ, որետ Մովսիսի. առաջին՝ յԵլից, յԵրկրորդ օրինացն եւյայլոց գլխոցն, երկրորդ՝ ի կանոնաց սուրբ հարցն եւյԱւետարանէն, երրորդ՝ յամենայն սուրբ տառից ի հնոցեւ ի նորոց։

Եւ արդ, թէպէտ եւ համարձակեցաք մեք եւգրեցաք զգիրս, սակայն եթէ հանդիպի ոք իմաստուն եւթիւրութիւն գտցէ ի սմա, աղաչեմ, զի լցցէ զպակասն, քանզի ամենայն գիրք ոչ եթէ ի միում ժամանակի գրեալեն, այլ յայլ եւ այլ ժամանակս։ Զնոյն եւ այս սկիզբնեղեւ իմաստնոց՝ յաղագս զմեզ յիշելոյ ի բարիս։