Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ Ժ
ՎԱՍՆ ՇՆԱՑՈՂԱՑ ԱՌՆ ԵՒ ԿՆՈՋ

Եթէ կին ումեք շնասցի, արձակեսցէ զնաայր իւր եւ ինքն այլ կին արասցէ։ Եւ եթէ հաճոյ էառն, զի բնակեսցեն ի միասին, բարիոք է, զի պարտ է իվերայ կնոջ իւրոյ։

Եւ ընչիցն դարձն՝ որպէս յինն կանոնինգրեցաք՝ վասն ատելութեանն։