Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԻԳ
ՎԱՍՆ ՄԱՆԿԱՆՑ, ԹԷ Ի ԽԱՂՍ ՎՆԱՍԵՆ ԶԻՐԱՐ

Յորժամ մանկունք ի խաղս զմիմեանսվնասիցեն, թէ՛ պատահմամբ, թէ՛ ցասմամբ, որկոտրեաց՝ պարտ է տալ զվարձս բժշկացն եւ զխափանմանբանիցն, եւ թէ ոչ բժշկի՝ զգինս զգայութեանցն, եւ թէմեռանի՝ զգին արեանն։ Ապա զտարիքն ի սպանութեանկանոնս քննեսցեն, ի քսան եւ երկու համարն։