Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԻԴ
ՎԱՍՆ ՄԱՆԿԱՆՑ, ԹԷ Ի ՋՈՒՐՍ ԽԵՂԴԵՆ ԶԻՐԱՐՍ

Ի ջուրս լողալով մանկունք զմիմեանսխեղդեն, եթէ պարզմտաբար ի խաղս եւ եթէ քինուցասմամբ. եթէ կամաւ առնիցեն՝ գինք արեան լիցի, եւեթէ ակամայ՝ կէսն։ Իսկ տարիքն քննեսցի այնմ, որխեղդեացն զնա։