Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԼԶ
ՎԱՍՆ ՈՐՔ ՍՈՒՏ ՔԱՀԱՆԱՅՔ ԼԻՆԻՆ ԵՒ ԿԱՄ ՔԱՀԱՆԱՅՔ ԱՆԻՐԱՒ ԳՈՐԾ ԳՈՐԾԵՆ

Կարգեցին առաքեալքն եւ եդինհաստատութեամբ. եթէ մի՛ ոք յանդգնեսցի ի մարդկանէ, որոյ չիցէ զօծումն քահանայութեան ընկալեալ,

եւ արասցէ իրս ինչ իշխանութեամբ իբրեւզքահանայ, եւ կամ քահանայ աչառանօք եւակնառութեամբ գործիցէ ինչ առանց օրինաց եւիրաւանց, այլ արդարութեամբ եւ անակնառութեամբ։

Եւ զայս ահա զառաքելական կանոնի զհրամանայսպէս դատել պարտին առաջնորդք, զի զչարսովորութիւն լուծցեն, զոր աշխարհականք առնեն արքեւ կանայք՝ վերակացուք լինին եկեղեցոյ Աստուծոյ եւզմուտս եւ զպտղիս ուտեն։ Արդ, պարտ է ասել, զիլռեսցեն յայնպիսի սովորութեանց։ Նոյնն եւ ընդքահանայս հրամայէ եպիսկոպոսն, որք անկարգք եւանուղղայք իցեն, կերողք եւ արբեցողք, զի մի՛այնպէս վարեսցին, այլ սրբութեամբ եւ առաքինասէրվարուք։ Եւ որք ոչ կայցեն ըստ խրատու օրինացնՔրիստոսի, լռեցուսցէ ի կարգէն քահանայութեան։