Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՂԸ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԿԱՐԱՍ ԾԱԽԵՆ ԿԱՄ ԱՅԼ ՅԵՂ ԱՆ0Թ

Իսկ կարաս վաճառեալ եւ գնեալհաստատեսցի, յորժամ լցեալ ողջ զարկեալն պահիցէյինքն զգինին։ Ապա թէ կարծիք բեկման ի թրծմանէ իցէ, եւ զգինին կորուսցէ, միմիայն զկարասն գործողնառնու, այլ եւ զկէս վնասուն տուժեսցի։ Ապա թէանկարծիս իցէ ի բեկմանէ, եւ ի թաղելն եղեւ կարծիսն, անտոյժ լիցի վաճառողն։ Այլ եթէ յայդմանէերկբայեսցի, զամանն միայն վաճառողն տուժեսցի։

Այդ ըստ այդմ լիցին ի փոքունսն եւ իմեծամեծսն։