Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԹ
ՎԱՍՆ ԹԷ ԳՏՑԻ ՍՊԱՆԱԾ Ի ԴԱՇՏԻ

Եւ եթէ գտանիցի վիրաւոր ի դաշտի յերկրինքում, զոր Տէր Աստուած տացէ քեզ ժառանգել, անկեալ իդաշտի, եւ ոչ գիտիցեն զայրն, որ խոցեացն զնա, ելցէծերակոյտն քո եւ դատաւորքն քո եւ չափեսցեն շուրջզվիրաւորաւն զվայրս քաղաքացն։ Եւ եղիցի քաղաք, որհուպ իցէ առ վիրաւորն, առցէ ծերակոյտ քաղաքինայնորիկ երինջ մի յարջառոց, այլօքն։

Յայսմանէ յայտ է ո՛չ տուգանս լինելայսպիսի սպանման եւ ո՛չ դատաստան արեան, այլքաւութիւն պատարագօք՝ անդ եւ աստ՝ ապաշխարութիւն։Այդոցիկ հետեւելի է դատաւորաց, որքան անյայտ է, իսկ յայտ եկեալն՝ տուգանք՝ հաղորդիցն, եւ արեանդատաստան՝ սպանողին։