Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԺԱ
ՎԱՍՆ ՀԱՐԱՆՑ ԱՆԴՐԱՆԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼՈՅ ԶՈՐԴԻՍ

Եթէ լինիցին առն կանայք, մինն ի նոցանէ՝սիրելի, եւ մինն՝ ատելի, եւ ծնանիցին նմա որդիսսիրելին եւ ատելին, եւ լինիցի որդի անդրանիկատելոյն։ Եւ եղիցի յաւուր, յորում ժառանգեցուցանէորդոց իւրոց զինչս իւր, մի՛ իշխեսցէանդրանկացուցանել զորդի սիրելոյն, անտես արարեալզորդի ատելոյն զանդրանիկ, այլ զանդրանիկ ատելոյնծանիցէ՝ տալ նմա կրկին յամենայնէ, ոչ ինչ գտանիցինմա, զի նա է, սկիզբն որդոց նորա, եւ նմա էանդրանկութիւնն։

Արդ, զայս դատաստանս ի մեզ այսպէսառցուք։ Զի թէ ոչ է քրիստոնէից ունել միանգամայներկուս կանայս, սակայն ի մի կնոջէ լինիցի որդիս, եւթէ երկրորդ առցէ կին, եւ յանմանէ իցէ որդի, մի՛վասն սիրոյ կրսերոյն զնա անդրանկացուսցէ եւ կամաչառեալ ի վերջի կնոջէն՝ զորդի նորա։ Այլ զսկիզբնորդոց իւրոց պատուեսցէ, ըստ որում եւ Տէրպատուիրեաց՝ տալ զառաջին ծնունդն եւ առաւել տալ իժառանգութեանցն, բայց եթէ պատահի յաղագսանպիտանութեան չառնել արժանի։